Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Studio Kita is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het ontwikkelen van websites en online marketing, alsmede grafische vormgeving.

2. Onder Studio Kita wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Studio Kita en Studio Kita de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussen Studio Kita en Opdrachtgever gemaakte mondelinge –en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest ruime zin.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Studio Kita en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en Diensten, inhoudende online marketingadvies, webhosting en het ontwikkelen van websites, alsmede alle andere door Studio Kita ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.studiokita.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Studio Kita gesloten Overeenkomsten waarbij Studio Kita Diensten aanbiedt of levert.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Studio Kita overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De offerte en Overeenkomst

1. Alle offertes van Studio Kita zijn veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever contact opneemt met Studio Kita door middel van e-mail, telefoon of het contactformulier op de Website. Studio Kita stuurt Opdrachtgever een bericht met daarin een prijsindicatie voor de door Studio Kita uit te voeren werkzaamheden.

 1/2 Opdrachtgever zal vervolgens zijn werkzaamheden aangeven, waarop Studio Kita een offerte stuurt. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever.

3. De prijzen in de offerte en op de Website zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Als Studio Kita een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Studio Kita kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Studio Kita, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Studio Kita deze schriftelijk bevestigt.

6. Studio Kita bepaalt welke Diensten binnen de Overeenkomst vallen.

7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Studio Kita.

8. Indien Studio Kita een mondelinge mededeling aan Opdrachtgever doet omtrent een prijs, geldt dit niet als aanbod, en kan derhalve niet door Opdrachtgever worden aanvaard.

9. Indien Opdrachtgever een aanbod van Studio Kita na dertig (30) dagen accepteert, brengt dit geen Overeenkomst tot stand, tenzij Studio Kita uitdrukkelijk instemt met de te late aanvaarding.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Studio Kita zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.

2. Studio Kita heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens Studio Kita in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Kita aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Studio Kita worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Kita zijn verstrekt, heeft Studio Kita het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat zij al haar redelijke verplichtingen en medewerking, en/of in de planning opgenomen verplichtingen nakomt. Indien zij hiervoor genoemde verplichtingen niet nakomt, schort Studio Kita de uitvoering van de Overeenkomst op. Studio Kita zal dan een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte planning.

5. De Opdrachtgever dient Studio Kita tijdig haar feedback te geven, zowel gevraagd als ongevraagd. Indien Studio Kita geen feedback ontvangt van Opdrachtgever, zal zij haar Diensten opschorten en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

6. De Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de Diensten, hier bedoelt het maken van een website, recht op één (1) revisierondes. Opdrachtgever dient één (1) document of één (1) e-mail aan te leveren, waarin zij haar op- en aanmerkingen verwerkt. De aanpassingen moeten passen binnen de opties die het gekozen template/WordPress/Shopify theme biedt. Onder template wordt verstaan het frame waarin de website wordt gemaakt. Na oplevering van de Diensten zijn zij de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Studio Kita hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Studio Kita dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen Studio Kita en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Indien de tarieven van Studio Kita inmiddels zijn verhoogd, is Studio Kita gerechtigd de verhoogde tarieven te hanteren, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Studio Kita is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.

4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Studio Kita op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Studio Kita en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen.

Artikel 6 Online marketing advies- en werkzaamheden

1. De door Studio Kita geboden Diensten, hier bedoelt het online marketing advies-en werkzaamheden, omvat geen controle van het businessplan van Opdrachtgever. Ook wordt geen marktonderzoek uitgevoerd. Studio Kita biedt daarom ook geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen heeft. Dit geldt tevens indien Studio Kita het plan voor Opdrachtgever uitvoert.

2. Marketingadvies wordt geleverd conform de overeengekomen wijze. Indien niets is overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands of Engels, conform de vereisten van goed vakmanschap. Het advies wordt geleverd via het voor advies gebruikelijke medium.

3. De bedragen en/of aantallen die in adviezen zijn opgenomen, kunnen slechts dienen als indicatie. Bedragen en/of aantallen kunnen onderhevig zijn aan markt- en/of leverancierswijzigingen. Studio Kita zal de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekenen indien Studio Kita zorg draagt voor het uitvoeren van (een deel van) het marketingadvies.

4. De door Studio Kita geboden Diensten mogen op geen enkele manier gedeeld worden met derden. 

5. De Diensten die online worden aangeschaft via de webshop kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 7 Annulering en bedenktermijn

1. Indien Opdrachtgever een consument is, heeft hij een bedenktermijn van veertien (14) dagen. Binnen deze veertien (14) dagen kan Opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de overeengekomen Diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde kosten terug. Indien Opdrachtgever akkoord is dat Studio Kita de werkzaamheden eerder dan deze veertien (14) dagen zal beginnen, doet hij daarmee afstand van zijn bedenktermijn.

2. Indien sprake is van een uitvoering van Diensten met spoed, heeft Opdrachtgever geen bedenktermijn.

3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Studio Kita.

4. Bij annulering na veertien (14) dagen en na ondertekening van de offerte zal 75% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Studio Kita heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd of per direct via iDeal, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

4. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Studio Kita mede te delen.

5. Studio Kita is gerechtigd een aanbetaling van 50% van de totale opdracht te vragen. Totdat deze betaling wordt ontvangen, is Studio Kita gerechtigd iedere verplichting tot nakoming van de overeenkomst op te schorten.

6. Studio Kita verzendt de laatste factuur na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer Studio Kita Opdrachtgever informeert dat de Diensten zijn afgerond. Indien Opdrachtgever het niet eens is omtrent de vraag of de Diensten zijn afgerond, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

7. Studio Kita is gerechtigd om deelfacturen te verzenden tussen het moment van aanbetaling en oplevering.

8. Studio Kita is gerechtigd aan een Opdrachtgever, waarvoor al eerder een Dienst is verricht, de tarieven die op dat moment gelden in rekening te brengen, ook als deze inmiddels zijn verhoogd. Studio Kita en Opdrachtgever kunnen anders overeenkomen.

9. Indien Studio Kita besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Studio Kita is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

2. De Opdrachtgever is na oplevering van de website hiervoor volledig verantwoordelijk. Studio Kita is niet aansprakelijk indien met het verstrijken van de tijd de website of een onderdeel daarvan, niet meer naar behoren werkt.

3. Studio Kita is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door haar ingeschakelde derden.

4. Studio Kita is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van Opdrachtgever die hij niet conform artikel heeft verwijderd.

5. Studio Kita is niet aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door Studio Kita aangebrachte wijzigingen of implementaties.

6. Studio Kita is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Studio Kita is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12, alsmede schade, zowel direct als indirect, die is veroorzaakt door gebruik van producten of diensten van derden.

8. Studio Kita is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van derden die zich onbevoegd toegang verlenen tot de website en/of servers van Studio Kita (hacken).

9. Indien Studio Kita aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Studio Kita met betrekking tot haar Diensten.

10. De aansprakelijkheid van Studio Kita is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

11. De Opdrachtgever vrijwaart Studio kita voor aanspraken van derden, van welke aard ook, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten en verplicht zich tot vergoeding van alle door Studio kita gemaakte kosten die zij maakt door een dergelijke vordering te vergoeden.

12. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Kita voor aanspraken van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van Opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van de Opdrachtgever en/of derden, een en ander in meest ruime zin.

13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Studio Kita.

14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Studio Kita, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Studio Kita zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Studio Kita of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Studio Kita overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Studio Kita heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Geheimhouding

1. Studio Kita is gehouden om alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Studio Kita redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.

2. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle door Studio Kita verstrekte gegevens, waarvan Studio Kita aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.

3. Studio Kita en Opdrachtgever zijn over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schending van het in dit artikel bepaalde. Indien de schending het gevolg is van niet opzettelijk handelen, geldt deze aansprakelijkheid niet.

4. Studio Kita en Opdrachtgever kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. De Opdrachtgever ontvangt voor de Diensten van Studio Kita, hier bedoelt de website, een niet-exclusieve licentie voor gebruik. Dit omvat mede de code van de website.

2. Studio Kita verleent geen licentie of sublicentie voor foto’s en/of andere content die niet door Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Studio Kita op de website zijn geplaatst.

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten en/of licenties voor werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend foto’s en content, die hij zelf aanlevert aan Studio Kita.

4. Opdrachtgever ontvang sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website indien nodig. Sublicenties zijn geldig voor de duur van de Overeenkomst. Bij of na het einde van de Overeenkomst zullen de sublicenties vervallen.

5. Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan de code van de website aan te brengen. Met code wordt bedoeld de in lid 1 genoemde code waarop hij licentie heeft verkregen. Wijzigingen zijn op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De code van eventuele plugins mag niet gewijzigd worden indien de betreffende sublicentie dat niet toestaat.

6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website, zoals genoemd in lid 1, niet verkopen of overdragen op welke manier dan ook, tenzij de gehele onderneming waartoe de website behoort wordt verkocht of anderszins overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder lid 1 of 3 een licentie is verkregen is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.

7. Bij gebruik van de website wordt de bedrijfsnaam van Studio Kita in de footer van de website geplaatst met een do-follow link naar de website, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever mag dit onder geen enkele omstandigheid verwijderen, tenzij Studio Kita daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 13 Gebruik van derden

1. Indien Studio Kita gebruikmaakt van een derde bij het uitvoeren van Diensten, is Studio Kita gerechtigd de eindversie van de Dienst in haar portfolio te plaatsen. Studio Kita is niet verplicht de naam van de derde hierbij te noemen.

2. Indien Studio Kita daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de derde die bij de uitvoering van de Dienst is ingezet, de eindversie van de Dienst in haar eigen portfolio plaatsen. De derde is daarbij wel verplicht aan te geven dat de opdracht is gedaan in opdracht van Studio Kita.

3. Indien de derde een recensie en/of review en/of testimonial nodig heeft, kan hij Studio Kita vragen deze voor hem te schrijven. De Opdrachtgever van Studio Kita is niet gerechtigd om deze te schrijven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Einde van de Overeenkomst

1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij het volledige overeengekomen bedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.

2. Studio Kita kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen indien Opdrachtgever niet handelt conform de vastgelegde afspraken en deze Algemene voorwaarden, zoals verder uitgewerkt in artikel 10. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de tot dan toe uitgevoerde Diensten door Studio Kita.

3. Opzegging door zowel Opdrachtgever als Studio Kita dient schriftelijk te geschieden. De verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij.

Artikel 15 Non-concurrentie

1. Opdrachtgever zal, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of binnen één jaar na het einde daarvan, geen werknemers van Studio Kita voor hem laten werken, zowel direct als indirect, anders dan uit hoofde van een Overeenkomst met Studio Kita of met schriftelijke toestemming van Studio Kita.

2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van €50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan Studio Kita. De boete laat het recht van Studio Kita om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en buiten rechte van het in dit artikel bepaalde, ook als die kosten meer bedragen dan het door de gerechten gehanteerde liquidatietarief.

Artikel 16 Identiteit van Studio Kita

1. Studio Kita is bij de KvK geregistreerd onder nummer 82432082. Studio Kita is financieel gevestigd aan de Noorddammerlaan 29, 1185 XZ te Amstelveen.

2. Studio Kita is per e-mail te bereiken via hello@studiokita.nl middels de website www.studiokita.nl/contact en telefonisch op 0628267243.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Kita en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die Studio Kita en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden- Nederland, tenzij Studio Kita besluit het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon-/vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Artikel 18 Website onderhoud

Indien de Opdrachtgever een website onderhoudsplan aanschaft bij Studio Kita, is de opdrachtgever bewust van de volgende bepalingen;

  1. Studio Kita is niet verantwoordelijk voor plugin / thema fouten die de Opdrachtgever zelf heeft toegevoegd tijdens het zelfstanding updaten van de website.

 

Artikel 19 Overige bepalingen

1. Opdrachtgever draagt de bewijslast van ontvangst van iedere door Studio Kita verzonden mededeling, tenzij anders is overeengekomen. Voor iedere mededeling die door Studio Kita is verzonden geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door Opdrachtgever.

2. Indien een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, blijft de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. In de plaats van de nietige of vernietigde bepaling, treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

3. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever worden gewijzigd